0086 15895422983
mon - juma: ir sagat 10 - agşam 7oturdy - gün: ir sagat 10 - agşam 3

Janköýeriň esasy tehnologiýasyny özleşdirýäris!

2021-nji ýylyň 21-nji dekabry

ussat

“Apogee” 2012-nji ýylda döredildi, esasy tehnologiýamyz HVLS janköýeriniň ýüregi bolan hemişelik magnitli hereketlendiriji we sürüjilerdir, kompaniýamyzda 200-den gowrak adam bar, häzirki wagtda milli innowasiýa we ýokary tehnologiýa bilen sylaglanan R&D toparynda 20 adam bar. kärhana şahadatnamasy, BLDC motor, motor sürüjisi we HVLS janköýerleri üçin 46-dan gowrak intellektual eýeçilik hukugyny aldyk.

HVLS janköýer bazarynda iki dürli “dişli hereketlendiriji görnüşi” we “göni sürüjiniň görnüşi” bar.

Birnäçe ýyl mundan ozal diňe dişli hereketlendiriji görnüşi bar, sebäbi dişli hereketlendirijiniň hereketlendirijiniň tizligini peseldip biljekdigini we şol bir wagtyň özünde nisbete görä torky artdyryp biljekdigini bilýäris, ýöne gowşak tarapy dişli we ýag bar bolsa-da Iň oňat marka at dişli sürüjisini ulanyp, 3-4% hil meselesi bar, köpüsi ses meselesi.HVLS Fan-dan soňky hyzmatyň bahasy gaty ýokary, bazar bu meseläni çözmek üçin çözgüt gözleýär.

Custöriteleşdirilen BLDC hereketlendirijisi, dişli sürüjini çalyşmak üçin iň oňat çözgütdi!Motor 60rpm-de işlemeli we hereketlendirijiler we sürüjiler bilen 30 ýyllyk tejribämiziň esasynda 300N.M-den ýokary tork bilen işlemeli, bu seriýany - DM Series (Permanent Magnet BLDC motorly Direct Drive) patentledik.

master1

Aşakda Deňeşdiriş dişli sürüjiniň görnüşi VS göni sürüjiniň görnüşi:

Hemişelik magnitli motor janköýerlerini öndüriji we hemişelik magnit senagat oýlap tapyş patentine eýe bolan ilkinji kärhana.

DM seriýasy hemişelik magnit hereketlendirijimiz, diametri 7,3 m (DM 7300) 、 6.1m (DM 6100) 、 5.5m (DM 5500) 、 4.8m (DM 4800) 、 3.6m (DM 3600) 、 we 3m ( DM 3000) görnüşleri.

Sürüji nukdaýnazaryndan reduktor ýok, reduktor az hyzmat edýär, satuwdan soň çykdajy ýok we janköýeriň 38db ultra-asuda işlemegine ýetmek üçin tutuş janköýeriň umumy agramy azalýar.

Janköýeriň işleýiş nukdaýnazaryndan hemişelik magnit hereketlendirijisi giň tizligi kadalaşdyrmak diapazonyna, 60 aýlawda ýokary tizlikli sowadyşa, 10 aýlawda gödek howa çalşygyna eýe bolup, motor temperaturasynyň ýokarlanmagyndan uzak wagtlap hereket edip biler.

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan potolok fanatynyň tutuş prosesi gyzdyrylýar.Wibrasiýa gözegçiligi ygtybarly we ygtybarly, janköýeriň 100% howpsuzlygyny üpjün etmek üçin içerki gurluş hem optimallaşdyryldy we kämilleşdirildi.

Energiýany tygşytlamak nukdaýnazaryndan, IE4 ultra-ýokary öndürijilikli hereketlendirijileri ulanýarys, şol bir funksiýa induksiýa motor potolok janköýerleri bilen deňeşdirilende 50% energiýa tygşytlaýar, ýylda 3000 ýuana elektrik tölegini tygşytlap bilýär.

Hemişelik magnit hereketlendirijisi iň gowy saýlan zadyňyz bolmaly.

master2

Iş wagty: 21-2021-nji dekabry
whatsapp