0086 15895422983
mon - juma: ir sagat 10 - agşam 7oturdy - gün: ir sagat 10 - agşam 3
 • HVLS CEILING janköýerini nädip gurmaly

  HVLS CEILING janköýerini nädip gurmaly

  HVLS (ýokary sesli, pes tizlikli) potolokly fanaty gurmak, bu janköýerleriň uly göwrümi we kuwwaty sebäpli hünärmen elektrikçiniň ýa-da gurnawçynyň kömegini talap edýär.Şeýle-de bolsa, elektrik gurnamalary bilen tejribeli bolsaňyz we zerur gurallaryňyz bar bolsa, ine şu ýerde ...
  Koprak oka
 • SANATÇY JANNAT GURNAMASY Gollanmasy

  SANATÇY JANNAT GURNAMASY Gollanmasy

  Senagat fanaty gurlanda, howpsuzlygy we amatly öndürijiligi üpjün etmek üçin öndürijiniň ýörite gurnama görkezmelerini ýerine ýetirmek möhümdir.Ine, senagat janköýerlerini gurmak boýunça gollanmada bolup biljek käbir umumy ädimler: Ilki bilen howpsuzlyk: Islendik inst başlamazdan ozal ...
  Koprak oka
 • HVLS janköýerleriniň aýratynlyklaryny nädip düşünmeli?

  HVLS janköýerleriniň aýratynlyklaryny nädip düşünmeli?

  HVLS (Volokary ses pes tizlikli) janköýer aýratynlyklaryna düşünmek, islegleriňize laýyk janköýer kesgitlemekde möhümdir.Ine, göz öňünde tutmaly esasy faktorlar: Janköýerleriň ölçegi: HVLS janköýerleri dürli ölçeglerde, adatça diametri 8 to24 fut aralygynda bolýar.Janköýeriň ululygy azalýar ...
  Koprak oka
 • HYZMATDAŞLAR Ammar ammaryna janköýerleri gözden geçirýärler: OLAR BOLANOKMY?

  HYZMATDAŞLAR Ammar ammaryna janköýerleri gözden geçirýärler: OLAR BOLANOKMY?

  Müşderiler köplenç hödürleýän köp sanly artykmaçlyklary sebäpli ammar potoloklarynyň janköýerlerini tapýarlar.Howanyň aýlanyşygynyň gowulaşmagy, energiýa netijeliligi, güýçlendirilen rahatlyk, öndürijiligi ýokarlandyrmak we howpsuzlyk peýdalary görkezilen artykmaçlyklaryň biridir.Müşderileriň köpüsi ammar gurmagyň c ...
  Koprak oka
 • Uly ammar janköýerleri size dogrymy?

  Uly ammar janköýerleri size dogrymy?

  Uly ammar janköýerleri iri senagat giňişliklerinde howa aýlanyşygyny gowulandyrmak üçin ajaýyp çözgüt bolup biler.Işgärler üçin has amatly we howpsuz iş gurşawyny döredip, yzygiderli temperaturany saklamaga, çyglylygy ýokarlandyrmaga we howanyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip bilerler.Mundan başga-da, bu janköýer ...
  Koprak oka
 • AMBAR HOWA SIRKULASI .ASY

  AMBAR HOWA SIRKULASI .ASY

  Ammardaky howanyň dogry aýlanmagy işgärleriň abadançylygyny we saklanylýan harytlaryň bitewiligini saklamak üçin möhümdir.Ammarda potolok janköýerlerini, strategiki ýerleşdirilen wentleri ulanyp, howa akymyna päsgel berip biljek päsgelçilikleriň ýokdugyny üpjün edip, ammardaky howa aýlanyşygyny gowulaşdyryp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • IEST GOWY SANATÇY JANNAT KOMPANI .ASYNY saýlamak

  IEST GOWY SANATÇY JANNAT KOMPANI .ASYNY saýlamak

  HVLS (Volokary göwrümli, pes tizlikli) janköýer kompaniýasyny saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar: Abraý: highokary hilli HVLS janköýerlerini öndürmek we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen meşhur kompaniýa gözläň.Müşderiniň synlaryny we pudagyň bahalandyrmalaryny barlaň.Önümiň hili ...
  Koprak oka
 • Näme üçin arzan bahaly ammar janköýerleri IEST GOWY ammar janköýerleri bolup bilmezler?

  Näme üçin arzan bahaly ammar janköýerleri IEST GOWY ammar janköýerleri bolup bilmezler?

  Arzan bahaly ammar janköýerleri hemişe birnäçe sebäplere görä iň gowy saýlama bolup bilmez: Hil we çydamlylyk: arzan bahaly janköýerler pes hilli materiallar we gurluşyk bilen ýasalyp, ömrüň gysgalmagyna we uzak möhletde tehniki hyzmatyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.Çykyş: arzan janköýerler bolup biler ...
  Koprak oka
 • Salkynlygyňyzy saklamak: Ammar sowadyjy Psms Hvls janköýerleri nädip pul tygşytlaýarlar?

  Salkynlygyňyzy saklamak: Ammar sowadyjy Psms Hvls janköýerleri nädip pul tygşytlaýarlar?

  Ammar sowadyş ulgamlary, esasanam Volokary sesli pes tizlikli janköýerler (HVLS janköýerleri) dürli mehanizmler arkaly pul tygşytlap bilerler: Energiýa tygşytlylygy: HVLS janköýerleri minimal energiýany ulanyp uly ýerlerde howany netijeli aýlap bilerler.Adaty kondisioner ulgamyna garaşlylygy azaltmak bilen ...
  Koprak oka
 • Senagatda Hvls janköýeriniň ýetmezçiligi?

  Senagatda Hvls janköýeriniň ýetmezçiligi?

  Güýzde HVLS janköýerleri bolmasa, kosmosda dogry howa aýlanyşygynyň we howanyň garylmagynyň bolmazlygy bolup biler, bu bolsa temperaturanyň deň bolmazlygy, durgun howa we çyglylygyň artmagy ýaly meselelere sebäp bolup biler.Bu kosmosyň ýerlerine aşa yssy ýa-da salkyn duýulmagyna sebäp bolup biler we ...
  Koprak oka
 • Hvls janköýeriniň işleýiş ýörelgesini düşündiriň: Dizaýndan effektlere

  Hvls janköýeriniň işleýiş ýörelgesini düşündiriň: Dizaýndan effektlere

  HVLS janköýeriniň iş prinsipi gaty ýönekeý.HVLS janköýerleri ýumşak şemal döretmek we uly ýerlerde sowadyş we howa aýlanyşyny üpjün etmek üçin uly göwrümli howany pes aýlaw tizliginde hereket etmek prinsipinde işleýärler.Ine, HVLS janköýerleriniň iş prinsipiniň esasy elementleri: S ...
  Koprak oka
 • Hvls janköýeriniň howpsuzlygyny barlamagyň ädimleri näme?Volokary göwrümli pes tizlikli janköýerleri nädip saklamaly

  Hvls janköýeriniň howpsuzlygyny barlamagyň ädimleri näme?Volokary göwrümli pes tizlikli janköýerleri nädip saklamaly

  HVLS (Volokary ses pes tizlikli) janköýer üçin howpsuzlyk barlagy geçirilende, şu ýerde birnäçe möhüm ädim bar: Janköýer pyçaklaryny barlaň: fanhli fan pyçaklarynyň pugta berkidilendigine we gowy ýagdaýdadygyna göz ýetiriň.Pyçaklaryň aýrylmagyna sebäp bolup biljek zeper ýa-da köýnek alamatlaryny gözläň ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3
whatsapp