0086 15895422983
mon - juma: ir sagat 10 - agşam 7oturdy - gün: ir sagat 10 - agşam 3

Saç topary bilen strategiýa hyzmatdaşlygy!

2021-nji ýylyň 21-nji dekabry

Strategiýa

Saç, Hytaýda 57 önümçilik bazasy bolan Hytaýyň iň uly öý enjamlary bilen üpjün edijilerinden biridir, 2019-njy ýyldan başlap hyzmatdaşlygymyza we müşderilerimizden baha alyp başladyk.

Saç toparyndaky howpsuzlyk iň möhüm zat, başda bu uly janköýeri görenlerinde ilkinji sorag “Howpsuzmy?”

Tehnologiýa kompaniýasy bolanymyz üçin, janköýerleriň hemmesi içerki gurluşdan motor dolandyryşyna çenli özümiz tarapyndan işlenip düzüldi we ösdürildi, şonuň üçin biz we müşderi janköýeriň içerki gurluşyndan janköýeriň howpsuzlygyny nädip üpjün edýändigimizi düşündirdik. motor dolandyryşy.Mundan başga-da, professional janköýer gurmak toparymyz bar;

2019-njy ýyldan başlap, hemişelik Magnet Motors DM Series üçin janköýerlerimiziň modellerini gurmak üçin synag meýdançasyny saýlaýarlar, täsiri gaty gowy, işgärler we ýolbaşçylar olary gaty halaýarlar!Diametri 7,3 metr bolan DM 7300 1000 inedördül metr, bary-ýogy 1,25kw bolup biler we tehniki hyzmat etmezden!

IE4 hereketlendirijisini ulanýarys, howanyň göwrümine täsir etmezden iň ýokary energiýa tygşytlamagy gazandyk, bir ýylda Haier üçin köp çykdajy tygşytladyk;

Awtoulag pudagynda 30 ýyllyk tejribämiz bar.Biz Hytaýda hemişelik magnitli motorly janköýerleri öndüriji.Durmuş üçin tehniki hyzmat etmezden, satuwdan soň hiç hili kynçylyk ýok.

Strategiýa1

2021-nji ýylda uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin strategiki şertnama baglaşdyk, çak edilýän isleg 10000 set HVLS janköýerleri.Janköýerler pudagynda 10 ýyllyk tejribe we iň gowy bölegi bilen “Apogee” janköýeri bazar we müşderilerimiz tarapyndan barlanýar.

Hytaýda müşderi almak üçin baha duýgur we möhümdir, ýöne janköýerlere iň möhüm zadyň Howpsuzlyk, Ygtybarlylyk we Aýratynlyklardygyny elmydama müşderilere aýdýardyk.

Daşary ýurt bazarlary üçin hil we ygtybarlylyk has möhümdir, wagt we aralyk sebäpli, hyzmatdan soňky çykdajy satyn alyş bahasyndan has gymmat!

Epidemiýa sebäpli kompaniýamyza şol ýerden baryp bilmejekdigiňizi bilýäris.Hytaýda wekilleriňiz bar bolsa, olary zawodymyza baryp görüp bilersiňiz.Elbetde, ussahanany wideo arkaly görkezip biljek uly satuw inersenerlerimiz hem bar.

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin öndürilen kompaniýanyň has ýokary hilli we täsirli hyzmat bolmalydygyna ynanýarys.

Edil ilkinji ynamymyz we iki ýylda HVLS janköýeriniň hil kepilnamasy sebäpli Haier bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýaly.Soňky uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz üçin senagat HVLS janköýerleriniň hili we howpsuzlygy bu pudakda hemme zatdan ýokarydyr.

Zawodymyza baryp görmek we daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bolmak üçin hoş geldiňiz!


Iş wagty: 21-2021-nji dekabry
whatsapp