0086 15895422983
mon - juma: ir sagat 10 - agşam 7oturdy - gün: ir sagat 10 - agşam 3

Uly giňişlik üçin ajaýyp çözgütler!

2021-nji ýylyň 21-nji dekabry

Kämil

Näme üçin HVLS janköýerleri häzirki zaman ussahanasynda we ammarda giňden ulanylýar?Tomusda zawod yssy we çygly, howa çalşygy pes bolansoň, işgärler köplenç işde oňaýsyz keýp alýarlar.Häzirki wagtda ussahanada kiçi janköýerler saýlanýar, ýöne howa akymynyň çäkliligi sebäpli howa çalşygy we sowadyş meselesini çözüp bilmeýärler, işgärleriň hünär saglygyny nädip ýokarlandyrmaly we işgärleri amatly iş şertleri bilen üpjün etmek köp kompaniýalar üçin has möhüm bolýar. .HVLS fanaty köp pudaklarda we köp ulanylyşda ulanyldy.Howa çalmagy we sowatmak meselesini çözmek üçin häzirki zaman çözgüdiniň tendensiýasyna öwrüldi.

Perfect1

Mesele - Ammar amaly

HVLS janköýerleri häzirki zaman iş ýerinde täsirli çözgüt bolýar.Mysal üçin, ammar pudagynda daşky gurşawyň ýagdaýy erbet bolsa, önümleriň saklanyş möhleti we hili peselip biler ýa-da köp mukdarda ýitgi we isrip bolup biler!Şonuň üçin ammar dürli howa akymlaryny we gowy howa çalşygyny saklamaly, dürli zatlaryň saklanyş talaplaryna laýyklykda çyglylygyň, poslamagyň, çyglylygyň we ýaramazlygyň öňüni almaly.Mundan başga-da, käbir harytlaryň önüm gaplanyşygy çygly we ýumşak bolansoň, logistika we ammar müşderileriň arz-şikaýatlarynyň ilkinji obýektine öwrüler.Ammar we logistika adyndan howa çalşygy we sowadyjy enjamlaryň konfigurasiýasyna has köp üns berilýär.Döwrebap ammar howanyň aýlanyşyny we alyş-çalşyny ösdürmek üçin köplenç üçek eksenel janköýerlerini ulanýar, ýöne ýekeje gezek ulanmak gowy däl, esasanam ammar köp bolsa, kosmosda diňe gysga howa geçelgesi emele gelip biler.Umuman aýdanyňda, logistika iş meýdanynda ýokary işgärleriň hereketi we uly iş ýerleri bar.Köp ýerleri kiçi janköýerler bilen bölüp bolmaýar, netijede ammar işgärleri üçin gaty pes iş netijeliligi we iş gurşawy pes.Senagat energiýasyny tygşytlaýan janköýerleriň ulanylmagy bu meseleleri çözer!


Iş wagty: 21-2021-nji dekabry
whatsapp